SNSM Danışmanlık Dokuz Eylül İngilizce İşletme Fakültesi İşbirliğiyle aşağıdaki hizmetleri sunar.

Temel olarak hizmetlerimiz Eğitim ve Proje/ Uygulama başlıkları altında toplanmıştır.
Arzu edildiği takdirde sadece eğitim veya proje / uygulama hizmeti verebileceği gibi her iki hizmeti de birlikte verebilir.
Gerek eğitim, gerekse proje / uygulama için belirtilen süreler şirketlerin ve / veya kişilerin ihtiyaçlarına göre değişebilir.
 
DIŞ TİCARET EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI
1) Sözleşmeler
2) Uluslar arası Teslim Şekilleri
3) Dış Ticarette Sigorta
4) Dış Ticarette Lojistik
5) Gümrük Mevzuatı
6) Ödeme Şekilleri
7) Kambiyo Mevzuatı ve Yorumu
8) Ödeme ve Teslim Şekillerinde Risk Analizi
9) Dış Ticarette Kullanılan Vesaikler
10) İthalat-İhracat Mevzuatı
11) İhracatta KDV İstisnası ve KDV İadeleri
12) Dış Ticarette Finansman Teknikleri
13) Dış Ticarette Yazışmalar
14) İthalat-İhracat İşlemleri Örneklerle Uygulaması,Vesaiklerin Doldurulması
15) Dış Ticarette Maliyeti Etkileyen Unsurların Analizi ve Maliyet Yönetim Teknikleri
16) Uluslar arası Pazarlama,
 
 
AÇIKLAMALI VE UYGULAMALI İŞ GÜVENCESİ YASASI
A- İŞÇİNİN İŞTEN MÜNFERİDEN ÇIKARILMASINDA UYULACAK USUL ŞARTLARI
1- İşçinin İşten Çıkarılmasının İhbar Önellerine Uygun Yapılması
2- İşçinin İşten Çıkarılmasının Yazılı Bildirimle Yapılması Şartı
3- İşçiye Yapılan Yazılı Bildirimde Geçerli Sebep Belirtme Şartı

a) İşçinin Verimiyle İlgili Geçerli Sebepler

aa) İşçinin Yetersizliğinden Doğan Geçerli Sebepler
bb) İşçinin Davranışından Doğan Geçerli Sebepler
cc) İşçiye Geçerli Sebeplerle İlgili Olarak İhtar Verilmesi
dd) İşçinin Geçerli Sebeplerle İlgili Olarak Savunmasının Alınması

b) İşyerinden veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler

aa) İşyeri Dışından Kaynaklanan Sebepler
bb) İşyeri İçinden Kaynaklanan Sebepler

c) Gerçerli Sayılmayan Sebepler
B- İŞÇİNİN İŞTEN TOPLU OLARAK ÇIKARILMASINDA UYULACAK USUL ŞARTLARI

1- Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bildirimde Bulunulması
2- İş ve İşçi Bulma Kurumuna (İş-Kur) Bildirimde Bulunma
3- İşçilerin (veya varsa Sendika) Temsilcisine Bildirimde Bulunma
4- Toplu İşçi Çıkarmanın İşçilerin (veya varsa Sendikanın) Temsilcileriyle Görüşülerek Belgeye Bağlanması
5- Toplu İşçi Çıkarmanın Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar
C- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI
D- SORU VE CEVAPLAR
E- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

UYGULAMALI İŞ HUKUKU (İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ) SEMİNER DERS PROGRAMI
BİRİNCİ DERS
(Sabah)
-İşçi,işveren,işveren vekili, alt işveren(taşeron) ve işyeri kavramları
-Asıl işveren,işveren vekili ve alt işverenin(taşeronun) birbirlerine karşı hukuki ve cezai
sorumlulukları
-Hizmet(iş) sözleşmesinin tanımı, unsurları ve hukuki niteliği
-Hizmet(iş) sözleşmesinin türleri(deneme süreli,belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri)
 
İKİNCİ DERS
(Öğleden Sonra)
-İşçinin borçları (işçinin işini yaparken özen gösterme ve işverene sadakat borcu ile işverenin
emir ve talimatlarına uyma borcu)
-İşverenin borçları (ücret ödeme ve avans verme ile işçinin sağlığını koruma ve güvenliğini sağlama borçlarının hukuki ve cezai hüküm ve sonuçları
-İşverenin yönetim hakkı( işçinin işini ve işyerini belirleme ve değiştirme hakları ile hukuki sonuçları)
 
ÜÇÜNCÜ DERS
(Sabah)
-İşverenin işi düzenleme hakkı (iş sürelerini,fazla mesaileri,ara dinlenmelerini,hafta tatilini,
ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık izinleri düzenleme hakkı)
-İşverenin hizmet (iş) sözleşmesini ihbarlı ve ihbarsız(derhal) fesih hakları
-İşçinin hizmet(iş) sözleşmesini ihbarlı ve ihbarsız(derhal) fesih hakları
 
DÖRDÜNCÜ DERS
(Öğleden Sonra)
-İhbar ve kıdem tazminatına hak kazandıran fesih halleri
-Kötü niyetli fesih ve kötü niyet tazminatının hesaplanması
-İhbar ve kıdem tazminatının hesaplanması ve ödenmesi
-İşçiden ibraname alınması,çalışma belgesi(bonservis) verilmesi
 
BEŞİNCİ DERS
(Sabah)
-Sendikanın tanımı, unsurları ve üyelik koşulları
-İşyerinde çalışan sendika yönetici ve temsilcilerinin görevleri ve yükümlülükleri
-İşyerinde çalışan sendika yönetici ve temsilcilerinin güvenceleri
-İşçi-İşveren-Sendika üçlüsünün karşılıklı hak ve sorumlulukları ile verimliliğe etkileri
 
ALTINCI DERS
(Öğleden Sonra)
-Toplu iş sözleşmesinin tanımı,muhtevası ve hukuki niteliği
-Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ve yetkiye itiraz prosedürü
-Toplu iş sözleşmesinden yararlanma ve kapsam dışı personelin hukuki statüsü
-Grev hakkının kullanılması, doğurduğu hukuki ve cezai hüküm ve sonuçları
-Lokavt hakkının kullanılması,doğurduğu hukuki ve cezai hüküm ve sonuçları
NOT:Beşinci ve altıncı dersler işyerinde sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi
uygulaması olan işyerlerini ilgilendirdiğinden, toplam üç gün süren seminer süresinin iki gün olarak belirlenmesi isteğe bağlıdır.

 

YÖNETİM VE ÖRGÜT GELİŞTİRME Eğitim (saat) Proje (Uygulama)
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 9 --
Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma 24 3 ay (1 yıl izlemeli)
Organizasyon – Reorganizasyon 24 Şirket büyüklüğüne göre 1-6 ay arası
Kendi Kendini Yöneten Takımlar ve Takım Yönetimi 18 Şirket büyüklüğüne göre 1-6 ay arası
Proje Yönetimi 18 1 – 3 ay arası
Türk Yönetim Kültürü 12 --
Ülkeler Bazında Kıyaslamalı 
Yönetim Kültürleri ve Uygulamaları
(Türk,ABD,Japon,İng.,Alm.)
30 --
İşletme Kültürü, Kültür Envanteri Çıkartmak ve Yeni Kültür Oluşturmak 12 1 – 3 ay arası
Stratejik Planlama 24 2 – 5 ay arası
İşletmelerde Etkinlik (başarı) ve ölçümü 15 1 – 5 ay arası
Yönetim Kurulu Performans Değerlemesi 6  
Üst Yönetim Performans Değerlemesi 3  
Orta Yönetim Performans Değerlemesi 3  
Alt Yönetim Performans Değerlemesi 3  
Bilgisayar Uygulamalı Karar Verme Teknikleri 15 1 – 6 ay arası
Toplam Kalite Yönetimi 12 1 – 3 ay arası
Yeniden Yapılanma ( Reengineering) 9 – 12 1 – 3 ay arası
Downsizing (küçülme), Benchmarking (kıyaslama) Uygulamaları  9 1 – 2 ay arası
Best Practices (en iyi uygulamalar) Tekniği 6 1 ay
Türk iş görme Anlayışı ve Yönetime Etkisi – Uygun İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi 12 1 – 6 ay arası
     
İNSAN KAYNAKLARI Eğitim (st)  Proje (Uygulama)
İş Analizi 9 Şirketin büyüklüğüne göre 1-5 ay
İş Değerleme 9 Şirketin büyüklüğüne göre 1-5 ay
İnsan Gücü Planlaması 12 1 ay
Aday Toplama 6 1 ay
Seçim Süreci ve testleri 12 1 – 3 ay arası
Eğitim – Oryantasyon 9 1 – 3 ay arası
Kariyer Planlaması 12 1 – 3 ay arası
Performans Değerlendirme 12 1 – 6 ay arası
Ücret Sistemleri ve Ücret Yapısı Oluşturması 30 1 – 6 ay arası
İş Hukuku ve İlgili Mevzuat 30 1 – 3 ay arası
     
DAVRANIŞ GELİŞTİRME    
Kişilik Tipleri ve Testleri  9 Her 50 kişi için 2 hafta
Algılama 6 --
Motivasyon 15 1 – 3 ay arası
Yaratıcılık 12 --
Öğrenen Örgütler 15 1 – 3 ay arası
Liderlik / Yöneticilik 18 1 – 3 ay arası
Stres Yönetimi  9  --
İletişim Geliştirme, Yeni Sistemlerin Kurulması 12 1 – 3 ay arası
Çatışma ve Çatışma Yönetimi 12 --
 Zaman Yönetimi 12 1 ay